www.dreamsart.pl

Informujemy, iż Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Prowincja Polska
02 -634 Warszawa, ul. Racławicka 101 otrzymało grant w łącznej kwocie 178 619,00zł na wsparcie:
Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Wyrażamy wdzięczność za grant dla naszego Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu. Dzięki tym środkom możemy wypłacić dodatki do wynagrodzenia pracownikom, zakupić testy dla pracowników na obecność COVID -19, zakupić środki  ochrony osobistej i odpowiednie wyposażenie, by chronić osoby starsze i chore przed zakażeniem wirusem SARS CoV-2 w czasie pandemii. Dziękujemy.

Witamy na stronie Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek UR w Poznaniu - Pokrzywnie

Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek UR jest nastawiony na niesienie wsparcia osobom w podeszłym wieku oraz ich rodzinom i osobom ze środowiska. Dom przeznaczony jest dla kobiet, dysponuje 35 miejscami. Przyjęcie do domu odbywa się za skierowaniem z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

W organizowaniu życia mieszkanek bierze się pod uwagę potrzebę aktywności, dostępu do kultury oraz podtrzymywania więzi rodzinnych, towarzyskich i umożliwianie innych kontaktów interpersonalnych. Zasady organizacji i funkcjonowania Domu są uzależnione od sprawności fizycznej, psychicznej i wieku mieszkanek, uwzględnia się prawo każdej mieszkanki do intymnego i godnego życia, zachowania samodzielności, wyboru stylu życia i ochronę dóbr osobistych.

Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek UR funkcjonuje na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Miastem Poznań a Zgromadzeniem Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Prowincja Polska. i realizuje zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Na swą działalność otrzymuje dotację z Urzędu Miasta Poznań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Dom daje ofertę usług:

  • terapia zajęciowa,
  • rehabilitacja,
  • opieka lekarska,
  • opieka pielęgnacyjna,
  • opieka duszpasterska,
  • zajęcia kulturalno-oświatowe,
  • posiłki zamawiane i dostarczane do Domu przez catering.

Aktualne informacje o terminach i miejscach składania w roku 2019 wniosków w ramach rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami:

Kolejność złożenia wniosku nie jest kryterium decydującym, a tym samym nie gwarantuje otrzymania dofinansowania. Zasady rozpatrywania wniosków są załączone do każdego druku wniosków, a także dostępne na stronie www.mopr.poznan.pl/sekcja-rehabilitacja/druki-do-pobrania/ lub w siedzibie MOPR, ul. Cześnikowska 18.

Close Menu