PRZETARG

Usługi cateringowe w zakresie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców  DPS Sióstr Urszulanek UR

Lista dokumentów:

1.       Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

2. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamawiania (OPZ)

3.      Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4.      Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5.      Załącznik nr 4 Wykaz świadczonych usług

6.      Załącznik nr 5 Formularz Ofertowy

7.      Załącznik nr 6 Wzór Umowy

8.      Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

9.       Załącznik nr 8 Wykaz środków

Close Menu