PRZETARG

Usługi cateringowe w zakresie całodziennego wyżywienia dla mieszkańców  DPS Sióstr Urszulanek UR

Lista dokumentów:

1.       Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

2. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamawiania (OPZ)

3.      Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

4.      Załącznik nr 3 Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5.      Załącznik nr 4 Wykaz świadczonych usług

6.      Załącznik nr 5 Formularz Ofertowy

7.      Załącznik nr 6 Wzór Umowy

8.      Załącznik nr 7 Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

9.       Załącznik nr 8 Wykaz środków

 

 

AKTUALIZACJA 08.12.2022

 

      Zamawiający w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustaw z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) informuje, że otwarcie ofert odbyło się w dniu 8.12.2022 r. o godzinie 12:38 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek UR ul. Pokrzywno 1. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty. 

              Więcej szczegółów w załączniku 9.

 

AKTUALIZACJA 12.12.2022

Dodano poprzez plik informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Close Menu