INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Domu Pomocy Społecznej

ul. Pokrzywno 1, 61‑315 Poznań

 

 

Mając na uwadze Pani/Pana dobro dotyczące prywatności i zachowania praw i wolności pragniemy w prezentowanym materiale przybliżyć problematykę przetwarzaniu przez nas posiadanych Pani/Pana danych osobowych. 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O DANYCH OSOBOWYCH

1.    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE z 2016r., L nr 119, str.1);

2.    Dekret – Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.;

3.      Dane osobowe – są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 5 pkt 1 Dekretu, art. 4 pkt 1 RODO );

4.      Przetwarzanie zgodnie z art. 5 pkt 2 Dekretu, art. 4 pkt 2 RODO to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak:

 •        zbieranie,
 •        utrwalanie,
 •        organizowanie,
 •        porządkowanie,
 •        przechowywanie,
 •        adaptowanie lub modyfikowanie,
 •        pobieranie,
 •        przeglądanie,
 •        wykorzystywanie,
 •        ujawnianie poprzez przesłanie,
 •        rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
 •        dopasowywanie lub łączenie,
 •        ograniczanie,
 •        usuwanie lub niszczenie;

5.      Urząd nadzorczy – Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) – organ właściwy do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski, utworzony ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych lub w przypadku spraw dotyczących kościelnych osób prawnych Kościelny Inspektor Ochrony Danych (KIOD), którego podstawą istnienia i działania jest Dekret;

6.      Inspektor ochrony danych (IOD) – osoba wyznaczona przez Administratora, nadzorująca przestrzeganie zasad przetwarzania i wymogów ochrony danych osobowych określonych w art. 39 RODO oraz w art. 32 Dekretu  i przepisach krajowych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Dom Pomocy Społecznej w świetle przepisów jest Administratorem danych osobowych co oznacza, że określa zakres i cele przetwarzania i ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykorzystanie posiadanych danych osobowych.

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy:

– pisemnie na adres

Dom Pomocy Społecznej
ul. Pokrzywno 1, 61‑315 Poznań ,
lub
e-mail:
pokrzywno@osu.pl
 

– telefonicznie w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00 pod numerem +48 61 879 83 81

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Informacji jest nim Pan Adam Gazda z którym w sprawach dotyczących danych osobowych zgromadzonych w Domu Pomocy Społecznej można skontaktować się:

– pisemnie na adres
Inspektor Ochrony Danych
Dom Pomocy Społecznej
ul. Pokrzywno 1, 61‑315 Poznań
lub
e-mail:
ido.dps@osu.pl  oraz

– telefonicznie pod numerem +48 61 879 83 81 wew.13;

PANI/PANA PRAWA w ZWIĄZKU Z DANYMI OSOBOWYMI

W przypadku, gdy DPS wejdzie w posiadanie Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu z tego tytułu prawa. Poniżej prezentujemy szerzej warunki skorzystania z Pani / Pana z tych praw.

Prawo dostępu do danych osobowych. Ma Pani/Pan prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Pani/Pana dane. Ma również Pani/Pan prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, ich sprostowaniu, a także informacji o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Ponadto  informacji o kategoriach Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednakże legalność przetwarzania danych osobowych zostaje zachowana w okresie przed cofnięciem zgody.

Prawo do sprostowania danych. Ma Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Pani/Pana dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Pani/Pan prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.

Prawo do usunięcia danych. Ma Pani/Pan  prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Pani/Pana dane osobowe, jeśli:

       Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub przetwarzane;

       Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do dalszego przetwarzania przez nas tych danych osobowych;

       Przetwarzaliśmy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem;

       Musimy usunąć Pani/Pana dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.

Możemy Pani/Panu odmówić realizacji prawa do usunięcia (do bycia zapomnianym), w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:

       dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

       dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;

       z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);

       dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;

       do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Ma Pani/Pan prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, jeżeli:

       kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Pani/Pana danych osobowych, które przetwarzamy;

       przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwia się Pani/Pan abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

       nie potrzebujemy już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Pani/Pana roszczeń.

Jeśli skorzysta Pani/Pan z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:

za Pani/Pana zgodą;

       w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

       w celu ochrony praw innej osoby; lub

       z uwagi na ważne względy interesu publicznego.

Prawo do przenoszenia danych. Ma Pani/Pan prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Pani/Pana danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie:

       przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;

       przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

Punkt kontaktowy, za pośrednictwem którego może Pani/Pan zgłaszać żądania wykonania praw              
Jeśli będą Pani/Pan chce skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, może się Pani/Pan z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:

pisemnie na adres

Dom Pomocy Społecznej
ul. Pokrzywno 1, 61‑315 Poznań
lub
e-mail: 
pokrzywno@osu.pl,


Jeśli zdecyduje się Pani/Pan skorzystać z powyższych praw, udzielimy odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ZAKRES i CELE PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być  przetwarzać w okolicznościach wymienionych poniżej.

W przypadku korzystania z usług DPS

W przypadku kiedy Pani/Pan korzysta z usług świadczonych przez DPS

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach:

a)    realizacji usługi – wsparcia przy analizie potrzeb, wyborze formy lub zakresu ubezpieczenia i zakładu ubezpieczeń, serwisu w trakcie trwania ubezpieczenia i likwidacji szkód w związku z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO;

b)   realizacji umowy i zapłaty za jej realizację – w zakresie niezbędnym do organizacji pobytu, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia i pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów pobytu i serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

c)    realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

d)   realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

e)    prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób w tym monitoring wizyjny w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Bioekspert Sp. z o.o. art. 6 ust. 1 lit. f RODO

f)    ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO;

g)   uzyskanych zgód w celach każdorazowo określonych w formułach tych zgód na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

h)   dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami polegającego na występowaniu w sprawach sądowych od zakończenia współpracy, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przechowywania materiałów do czasu przedawnienia roszczeńna podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

2.      Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach podwykonawstwa (np. usługi księgowe, teleinformatyczne);

3.      Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa będzie brak zawarcia umowy w tym brak uzyskania certyfikatu . Podanie innych danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi zrealizowanie celu w jakim miały służyć;

W przypadku kontaktu z Administratorem

W przypadku kiedy otrzymaliśmy od Pani/Pana informacje lub list w formie papierowej/elektronicznie dotyczące jakiejś sprawy lub otrzymaliśmy wizytówkę.

1.      Pani / Pana  dane osobowe przekazane w treści przesłanej do nas informacji będą przetwarzane w ramach:

a.      poruszanej w informacji  sprawy na podstawie dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś poprzez wyraźne działanie (wysłanie do nas korespondencji) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

b.      celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DPS, koniecznych w zakresie wyjaśnienia lub odpowiedzi w przedstawionej sprawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

c.      inicjowania lub utrzymania kontaktu biznesowego w związku z pozostawiona wizytówką na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

d.      uzasadnionego interesu administratora w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.      Dane osobowe są udostępniane upoważnionym przez Administratora osobom oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia przetwarzania  (np. usługi księgowe, kadrowe, informatyczne);

W przypadku odwiedzających stronę internetową Administratora

W przypadku gdy Pani/Pan odwiedza naszą stronę internetową przekazujemy poniższe informacje.

1.      Nasza strona internetowa nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na Pani/Pana urządzeniach (komputer, tablet, smartfon). Pliki cookies wysyłane do i z naszej strony internetowej identyfikują Pani/Pana urządzenia w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu internetowego w tym prezentacji zamieszczonych tam treści.

3.      Pliki typu cookies wykorzystywane są w celu:

a.      przechowywania identyfikatorów sesji,

b.      przechowywania informacji o wyrażeniu przez osobę korzystającą ze strony internetowej akceptacji Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies.

4.      Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

5.      Osoba korzystająca ze strony internetowej może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu osoby korzystającej ze strony internetowej. Wyłączenie stosowania plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług strony internetowej.

6.      Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz pod poniższymi odnośnikami:

       w przeglądarce Internet Explorer

       w przeglądarce Mozilla Firefox

       w przeglądarce Chrome

       w przeglądarce Safari

W przypadku przebywania w miejscach objętych monitoringiem elektronicznym

W przypadku kiedy Pani/Pan przebywa na terenie DPS.

1.      Pani/Pana dane osobowe utrwalone w formie nagrania przetwarzane są w zakresie:

a)    prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób w tym monitoring wizyjny w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DPS art. 6 ust. 1 lit. f RODO

b)   ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO;

2.      Pani/Pana dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia (np. informatyczne);

3.      Miejsca objęte monitoringiem są oznaczone. Może Pani/Pan nie podlegać monitoringowi w miejscach nie objętych monitoringiem.

W przypadku świadczenia usług na rzecz DPS

W przypadku gdy Pani/Pan w ramach swojej działalności wykonuje  dla DPS jakiekolwiek prace zlecone, w wyniku których konieczne jest przekazanie  Pani/Pana danych osobowych do DPS.

1.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach:

a)    realizacji zawartej umowy i jej rozliczenia – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze DPS  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

b)   realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

c)    dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – polegającego na występowaniu w sprawach sądowych od zakończenia współpracy, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przechowywania materiałów do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

d)   na podstawie ewentualnej udzielonej zgody w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO;

2.    Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach podwykonawstwa (np. usługi księgowe, kadrowe, teleinformatyczne);

3.    Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przepisami prawa będzie odmowa zawarcia lub wykonania umowy, a w przypadku zbierania danych na podstawie zgody brak możliwości realizacji celu określonego w klauzuli zgody;

4.    W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

5.    Pani / Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

 

 

W przypadku rekrutacji pracowników

W przypadku gdy Pani/Pan uczestniczą w procesie rekrutacji organizowanym przez DPS

1.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach:

a)    przepisów prawa pracy Kodeksu pracy i innych przepisów w tym rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b)    organizacji procesu rekrutacji inne informacje, które przekazane przez Panią/Pana w dokumentach rekrutacyjnych na podstawie zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c)    kolejnych rekrutacji w przypadku braku możliwości zatrudnienia w obecnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

2.      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych niż wymienione jest dobrowolne;

3.      Pani/Pana dane osobowe są udostępniane upoważnionym przez Administratora osobom uczestniczącym w procesie rekrutacji oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach zlecenia przetwarzania  (np. usługi kadrowe, informatyczne);

W związku z zatrudnieniem u Administratora

W przypadku, gdy została zawarta umowa, porozumienie lub zostały podjęte dodatkowe ustalenia lub negocjacje przed zawarciem umowy pomiędzy DPS a Panią/Panem.

6.    Pani/Pana dane  przetwarzane są w ramach:

e)    realizacji zawartej umowy i jej rozliczenia – w zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawartej ze DPS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

f)    potrąceń z zapłaty – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wynagrodzenia wynikających z właściwych przepisów prawa w tym z kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

g)   realizacji obowiązków bezpieczeństwa i higieny pracy – w celu realizacji obowiązków pracodawcy wynikających z kodeksu pracy, rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp i innych przepisów prawa pracy, jeżeli są stosowane również wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b RODO;

h)   realizacji obowiązków wobec ZUS – w celu realizacji obowiązków płatnika składek emerytalno-rentowych wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit b RODO;

i)     realizacji obowiązków podatkowych – w celu realizacji obowiązków płatnika podatku dochodowego wynikających z ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych przepisów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

j)     realizacji obowiązków księgowych – w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

k)   zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego budynków, pomieszczeń oraz mienia administratora – prowadzenie wszelkich działań w tym  tworzenie niezbędnych rejestrów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DPS. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

l)     dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – polegającego na występowaniu w sprawach sądowych od zakończenia współpracy, w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia oraz przechowywania materiałów do czasu przedawnienia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

m)  prowadzenia nadzoru nad miejscem przebywania osób w tym monitoring wizyjny w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) w celu zapewnieniu ochrony osób i mienia – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DPS. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

n)   kontroli służbowej poczty elektronicznej współpracownika na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DPS. art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

7.    Dane osobowe są udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania innego obowiązku prawnego (np. policja, prokuratura, sąd, US, ZUS), a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone w ramach podwykonawstwa (np. usługi księgowe, kadrowe, teleinformatyczne);

8.    Konsekwencją niepodania danych wymaganych przepisami prawa będzie odmowa zawarcia umowy cywilno‑prawnej;

9.    W trakcie elektronicznego przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania;

10. Dane osób nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH przez Administratora

Pani/Pana dane przechowywane są przez okres zależny od celu w jakim DPS je przetwarza:

1)    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, przetwarzanie obejmuje okres wynikający z realizacji ustawowych zadań Administratora oraz innych obowiązujących przepisów prawa,

2)    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja umowy, czas realizacji tej umowy oraz okres niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń w tym okresie przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z nawiązanego stosunku prawnego, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania.

3)    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, przetwarzanie obejmuje okres trwania tego interesu, o ile brak jest innej podstawy prawnej przetwarzania. w szczególności dane monitoringu wizyjnego przetwarzane są przez okres do 3 miesięcy od zarejestrowania.

 

4)    w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe do czasu jej wycofania. Proszę pamiętać, że udzielona przez Panią/Pana zgoda może być wycofana w każdym czasie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Po upływie wskazanych powyżej okresów, Pana/Pani dane zostaną usunięte. 

Close Menu